Error

MESSAGE: Invalid category ID passed
TYPE: INVALID ARGUMENTS
DEBUG INFO:
CODE: -101

تقسیم بندی های مختلف ماهیان

 

در ادامه مطالب مرتبط با آبزیان هم اکنون به تقسیم بندی ماهیان و س‍‍‍‍‍‍‍پس به توضیح در مورد هر کدام از این تقسیم بندی ها می پردازیم.

امید است که این مطالب مورد استفاده شما علاقه مندان قرار گیرد.

 

 

 

تقسیم بندی بر اساس نوع آبی که ماهی در ان زندگی می کند

 در این تقسیم بندی ماهیان براساس میزان شوری آبی که در ان زتدگی میکنند به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

۱.ماهیان آب شور

 مطالعه ادامه مطلب