نکات موثر بر تولید تخم مرغ درگله های تخمگذار

بسته به نژاد و فصل شروع تولید تخم مرغ در طیور تخمگذار از 18-22 هفتگی آغاز می گردد وسیکل تخمگذاری 12 ماه طول می کشد. 6-8 هفته بعداز شروع تولید گله به پیک 90 درصدی می رسد تولید گله بعد از 12 ماه به 65 درصد خواهد رسید.اما چه فاکتورهایی بر تولید تخم مرغ موثر است؟ وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

بسته به نژاد وفصل شروع تولید تخم مرغ در طیور تخمگذار از 18-22 هفتگی آغاز می گردد وسیکل تخمگذاری 12 ماه طول می کشد 6-8 هفته بعداز شروع تولید گله به پیک 90 درصدی می رسد تولید گله بعد از 12 ماه به 65 درصد خواهد رسید در طول تغییرات مرحله تولید و کاهش تدریجی تغییراتی دروزن تخم مرغ نیر حاصل میگردد هرآنچه که بتواند برتولیدگله تاثیربگذارد بایستی موردبررسی قرار گیرد مطالعه سابقه گله نیز در این امر مهم است مصرف غذا کیفیت وکمیت مصرف آب شدت و مدت روشنایی ، آلودگی های انگلی ، بیماری ها ، مدیریت و فاکتورهای محیطی ، همگی بر تولید یک گله موثر می باشند .
الف – دلایل غیر عفونی موثر در تولید
1- سن مرغ :
طیور می توانند سال ها زنده مانده و به تولید خود ادامه دهند به طور کلی بعد از 2 یا 3 سال بسیاری از مرغ ها به طور معنی داری تولیدخود را کاهش می دهند و این کاهش از پرنده ای که به پرنده دیگر متفاوت خواهد بود پس از گذارندن یک دوره تولک و استراحت مرغ های خوب می توانند 50 تا 60 هفته به تولیدخودادامه دهند مرغ هایی که تولید کمتری دارند و نیز سن آنها بیشتر باشد برای تولید و تولک مناسب نمی باشند .
2- تغذیه نامناسب :
مرغ ها برای تولید مطلوب به یک جیره بالانس شده و کامل نیاز دارند زیرا که تغذیه ناکافی سبب افت تولید می شود که این حساسیت در خصوص انرژی ، پروتئین و کلسیم بیشتر است بدین سبب تامین دائمی نیازهای مرغان تخمگذار ضروری است استفاده از دانه کامل ، ضایعات و ... به تنهایی باعث عدم تعادل جیره خواهند شد .بالانس نبودن جیره و تغذیه آن در مدت طولانی سبب پرولاپس مجرای عبور تخم می شود بروز پرولاپس در پرندگان چاق و نیز به هنگام تولیدتخم مرغهای خیلی بزرگ بیشتر است پرولاپس سبب آسیب دائمی مرغ شده و در بسیاری از مواقع کشنده می باشد.
3- کمبود یا نقص مواد مغذی

 مطالعه ادامه مطلب

کلسیم مورد نیاز برای گله های طیور تخمگذار

بر اساس تحقيقات به عمل آمده کلسيم مورد نياز گله هاى تخمگذار طى هشتاد و پنج سال اخير مرتبا تغيير يافته است در صورت تغذيه گله هاى تخمگذار با دان حاوى کلسيم ناکافى بيش از 150 نوع علايم کمبود کلسيم بروز مينمايد که مى توانند موجب کاهش توليد شوند. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

مهمترين مانع در زمينه تعيين مقدار کلسيم تغييرمقدار مورد نياز کلسيم است که به نظر مى رسد مرتبا تغيير مى يابد به طورى که بر اساس تحقيقات به عمل آمده از سال 1944 تا سال 1984 مقدار کلسيم 65 درصد افزايش يافته و از روزانه 27/2 به 75/3 گرم براى هر مرغ رسيده است طبق گزارش هاى موجود ميانگين کلسيم مورد نياز روزانه در دهه سالهاى 1940 ، 1960 ، 1970 ، 1980 به ترتيب 44/3 ، 14/4 ، 44/4 و 07/5 گرم براى هر مرغ بوده است . اين تغييرات نشانگر مشکلات و اهميت تامين ميزان کلسيم مورد نياز گله هاى تخمگذار مى باشد در حقيقت با توجه به اطلاعات فوق اين سوال پيش مى ايد که آيا احتياجات دام مرغ براى کلسيم تغيير نموده يا اينکه عقايد متخصصين تغذيه تغيير پيدا کرده است زيرا حتى در طول سالهاى 1960- 1940 تعداد زيادى از متخصصين روزانه بيش از چهار گرم کلسيم را براى هرمرغ توصيه مى نمودند در اينجا متذکر مى گردد که مقادير توصيه شده براى کلسيم در اين مقاله براساس تفسير مولف از تحقيقات گذشته تجربيات عملى و تحقيقى که اخيرا در دانشگاه صورت گرفته استوار مى باشند .
تغيير فرمول دان نيمچه هاى پولت به دان مرغ تخمگذار
هر گاه تغيير فرمول دان نيمچه ها يا دان پيش تخمگذارى که داراى 1 تا 2 درصد کلسيم مى باشد به دان مرغ تخمگذار که بايد داراى 75/3 درصد کلسيم باشد مدت 7 روز بعد از توليد اولين تخم مرغ تاخير بيفتد مقداردان مصرفى و چربى بدن و چربى کبد مرغ به طور معنى دارى افزايش يافته ، کيفيت پوسته در تخم مرغ پولتهايى که زودتر رسيده اند کاهش مى يابد . همچنين آزمايشهاى بيشتر نشان داده اند که وزن استخوان و قدرت شکنندگى آنها تا 40 درصد کاهش مى يابد با توجه به اينکه جبران کمبود کلسيم در مرحله پيک توليد براى پولت هايى که در چنين وضعيتى به مرحله توليد تخم مرغ مى رسند حتى پس از دريافت مقادير کافى کلسيم مشکل است بنابراين تاخير در تغيير فرمول دان پولت ها به دان مرغ تخمگذار حتى براى چند روز ميتواند علل وقوع برخى از اختلالات استخوانى وتلفات غير طبيعى را که گاهى درست قبل از توليد تخم مرغ و در مرحله توليد حداکثر تخم مرغ مشاهده مى شوند توجيه نمايد .
زمان تغيير جيره پولت به جيره تخمگذار

به منظور آنکه پولت ها قادر به ذخيره مقادير کافى ازکلسيم درمغز استخوانهاى خودباشند تقريبا 14-7 روز قبل از گذاشتن اولين تخم مرغ به مقادير بالاى کلسيم نياز دارند بلوغ جنسى مرغ معمولا در 18 هفتگى ظاهرمى شود به هر حال با توجه به ادامه تمايل صاحبان گله هاى مرغ تخمگذار براى ايجاد بلوغ زود رس توليد کنندگان بايد به منظور حصول اطمينان ازتغيير جيره پولتها به جيره تخمگذارى قبل از شروع تخمگذارى گله را به طور مستمر مورد بازديد قرار دهند شرکت هاى لاين پيشنهاد مى کند استفاده از جيره پيش تخمگذارى حاوى 2% کلسيم از سن 17-16 هفتگى و جيره تخمگذار از سن 18 هفتگى آغاز شود.

مقدار کلسيم دان مرغ از شروع انتقال به سالنهاى تخمگذار تامرحله توليد حداکثر تخم مرغ
با شروع تخمگذارى مقدار مصرف غذا سريعا تغيير مى يابد ولى تغيير فرمول دان براساس ميانگين دان مصرفى معمولا تا مرحله حداکثر توليد ضرورى نمى باشد به عنوان مثال زمانى که پولتهاى داراى تخم مرغ سفيد به مرحله توليد مى رسند مقدار دان مصرفى ممکن است روزانه فقط 80 گرم باشد که در اين صورت مقدار کلسيم جيره قاعدتا بايد به 69/4 درصدافزايش يابد تا روزانه به طور متوسط 75/3 گرم کلسيم به هرمرغ برسد با اين حال افزايش ميزان کلسيم جيره به 69/4 درصد ضرورى نمى باشد زيرا در اين مرحله بسيارى از مرغهاى گله هنوز توليدى نداشته و مرغهايى نيز که شروع به توليد کرده اند دان بيشترى نسبت به ساير مرغها مصرف خواهند نمود . بنابراين حتى اگر ميانگين مصرف روزانه کلسيم کمتر از 75/3 گرم براى هر مرغ باشد مرغهاى جوان در حال توليد هنوز مى توانند احتياجات خود را تامين کنند مقدار ذخيره کلسيم پوسته تخم مرغ پيش از رسيدن به مرحله حداکثر توليد تقريبا 5 درصد کمتر از مقدار آن در بعد از مرحله حداکثر توليد مى باشد در اکثر موارد جيره حاوى 75/3 درصد کلسيم براى گله هاى تخمگذار قبل از رسيدن به مرحله پيک توليد کافى است .

 مطالعه ادامه مطلب

افزایش نگرانی درباره سرایت آنفلوآنزای مرغی جدید

پژوهشگران می‌گویند اولین نمونه از سرایت انسان به انسان آنفلوآنزای مرغی جدید را مشاهده کرده‌اند.با این گزارش، نگرانی‌ها درباره خطر شیوع گسترده ویروس این بیماری بالا گرفته است.با این حال پژوهشگران می‌گویند این ویروس هنوز به مرحله سرایت آسان انسان به انسان نرسیده است. وت پارس شما را به مطالعه کامل این گزارش در ادامه مطلب دعوت می کند.

بر اساس مقاله‌ای که در نشریه معتبر پزشکی بریتانیا منتشر شده، یک زن ۳۲ ساله در چین قربانی این اولین سرایت انسان به انسان ویروس H7N9 بوده است.این زن چینی بیماری را در ماه مارس گذشته از پدر ۶۰ ساله‌اش گرفته که به این آنفلوآنزای مرغی مبتلا بوده است.این پدر و دختر هردو بر اثر از کار افتادگی اعضای حیاتی و با وجود مراقبت‌های شدید فوت شدند.

ویروس جدید H7N9 با ویروس آنفلوآنزای مرغی H5N1 فرق می‌کند.ویروس قبلی از سال ۲۰۰۳ تا کنون ده‌ها میلیون پرنده و بیش از ۳۶۰ انسان را کشته است.وجود آلودگی انسان به این گونه جدیدتر H7N9 ویروس آنفلوآنزای مرغی، برای اولین بار در ماه فوریه میلادی (هفت ماه پیش) در شرق چین تایید شد.

گوش‌به‌زنگ درباره شیوع آنفلوآنزای بعدی

تا پیش از این هیچ نمونه مستندی ثبت نشده بود که نشان دهد کسی ویروس H7N9 را از راهی به جز تماس مستقیم با پرندگان مبتلا گرفته باشد. در عین حال کارشناسان تاکید کرده‌اند این گزارش به این معنی نیست که این ویروس به مرحله شیوع آسان بین انسان‌ها رسیده است.

تا آخر ماه ژوئن سال جاری میلادی، یعنی ۵ هفته پیش، ۱۳۳ مورد از ابتلای به آنفلوآنزای مرغی H7N9 و ۴۳ مورد مرگ بر اثر آن در شرق چین گزارش شده بود.

با این حال در هیچ‌یک از دیگر کشته‌شدگان این بیماری، شواهدی از ابتلای انسان به انسان آن دیده نشده است.

دکتر جیمز راج، از مدرسه بهداشت و درمان مناطق حاره در لندن که از نویسندگان مقاله مورد اشاره است، می‌گوید سرایت محدود بین انسان‌ها، عجیب نیست چون مواردی از آن در نمونه‌های قبلی ویروس‌های آنفلوآنزای مرغی از جمله H5N1 دیده شده است.او گفته است: "زمانی جای نگرانی وجود دارد که ببینیم زنجیره‌های طولانی‌تر از سرایت انسان به انسان شکل گرفته است؛ یعنی این بیماری از فردی به فرد دیگر سرایت کند و بعد به افراد دیگر هم سرایت کند."

مقاله چاپ‌شده در نشریه پزشکی بریتانیا نتیجه‌گیری کرده است در عین حال که این تحقیقات نمی‌گوید ویروس H7N9 به مرحله همه‌گیری نزدیک شده، ولی یک یادآوری است که باید در این باره "به‌شدت هوشیار" باقی ماند.

 مطالعه ادامه مطلب

طبقه بندی طیور + (جدول خصوصیات نژادی)

وطن اولیه ی مرغ در اسیای جنوب شرقی در مرکز و جنوب هندوستان،هیمالیا،برمه،سیلان،وجزایر مالزی و قسمت جنوبی جاوه و سوماترا بوده است. همه ی نژاد های مرغ از 4 نوع وحشی حاصل می شوند.آیا با طبقه بندی انواع طیور آشنایی دارید؟خصوصیات نژادی هر کدام را می شناسید؟ وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

در این پست شما با انواع نژادهای مرغ آشنا می شوید و خصوصیات نژادی هر کدام از آنها را خواهید شناخت.لازم به ذکر است که به دلیل گستردگی صنعت مرغ و مرغداری از کلمه طیور استفاده شده است. چون بیشتر متخصصان طیور در این زمینه مشغول به فعالیت هستند.امیدواریم که این پست آموزشی مورد رضایت شما قرار بگیرد.

نژادهای مرغ
وطن اولیه ی مرغ در اسیای جنوب شرقی در مرکز و جنوب هندوستان،هیمالیا،برمه،سیلان،وجزایر مالزی و قسمت جنوبی جاوه و سوماترا بوده است.
همه ی نژاد های مرغ از 4 نوع وحشی زیر حاصل میشوند:
1-گالوس گالوس یا گالوس بانکیوا مرغ جنگل قرمز،که هنوز هم در باغ وحش ها و جنگل های جنوب شرقی اسیا نمونه هایی از آن یافت میشود.
2-گالوس لافیتی یا مرغ جنگل سیلان،که دارای رنگ قرمز و زرد است
3-گالوس سونراتی یا مرغ جنگل خاکستری که رنگ ان خاکستری است

 مطالعه ادامه مطلب

روش های پرورش جوجه های گوشتی

بهترین روش های پرورش جوجه های گوشتی کدامند؟ آیا با روش های مختلف پرورش آشنایی دارید؟ آیا شرایط خاصی را که در تشخیص راه صحیح پرورش جوجه های گوشتی تاثیرگذارند را می شناسید؟ وت پارس در این مقاله به طور خلاصه انواع روش های پرورش جوجه های گوشتی را در ادامه مطلب شرح می دهد.

بهترین روش پرورش جوجه های گوشتی روش ورود و خروج هم زمان(All in –All out) است . در این روش بدون در نظر گرفتن گنجایش مرغداری ، تمام جوجه ها با هم وارد و با هم به کشتارگاه فرستاده می شوند . در این روش از اشاعه بیماری ها که ممکن است در اثر اختلاف سن بوجود آید جلوگیری می شود . کاربرد این روش در ایران به دلیل عدم وجود کشتارگاههای بزرگ گاهی به اشکال مواجه می شود . تاسیس کشتارگاههای بزرگ مستلزم هزینه زیاد است در صورتی که دوره فعالیت آن محدود و حدود هر دو ماه یک بار است . ولی با برنامه ریزی و اشتراک ، چند مرغداری می توان چنین کشتارگاهی را تاسیس نمود ، به طوری که در تمام مدت سال نیز از آن بهره برداری شود .
روش دیگر پرورش نگهداری جوجه در سنین متفاوت است مثلاً در یک سالن جوجه یک هفته ، در سالن دیگر جوجه ۳ هفته و در سالن بعدی جوجه ۶ هفته وجود داشته باشد . در این روش امکان اشاعه بیماری وجود دارد زیرا جوجه های جوان نسبت به جوجه های مسن در مقابل امراض مقاومت کمتری دارند .
نا مناسب ترین روش ، تقسیم سالن به قسمت های مختلف است که در هر قسمت یک سری جوجه با سن متفاوت پرورش داده می شود . در این روش خطر تلفات و آلودگی بسیار زیاد است .
در هر سه روش ممکن است برای استفاده بیشتر از واحد سطح تعداد زیادتری جوجه را در سالن پرورش داد و در هفته پنجم تعدادی از آنها را که رشد بیشتری دارند به عنوان جوجه کبابی به بازار عرضه نمود .

پرورش نیمچه های تخمگذار
پرورش جوجه های تخمگذار تا سن ۶ هفتگی مشابه پرورش جوجه های گوشتی است .پس از هفته ششم به سالن های دیگری انتقال داده می شوند . در این سالنها منبع حرارتی وجود ندارد زیرا در فصول مناسب سال حرارت محیط (۱۶ تا ۱۸ درجه سانتی گراد) برای جوجه ها کافی خواهد بود . در موقع انتقال جوجه ها بایستی دقت کافی مبذول شود تا جوجه ها با کمترین صدمه مواجه شوند . برای جابجائی جوجه ها بهتر است آنها را به وسیله تورهای سیمی محصور و به آرامی گرفت و با قفس های سیمی منتقل کرد . در فصول سرد بهتر است انتقال مرغها در ساعات گرم روز صورت گیرد .
سالن محل نگهداری بایستی قبل از ورود جوجه ها تمیز و ضد عفونی گردد تا جوجه ها دچار آلودگی نشوند . اگر جوجه ها در قفس نگهداری می شوند پس از هفته ششم نیز بایستی به قفس های دیگری به نام قفس های دسته جمعی که تعدادی زیادی مرغ (حدود ۲۰ قطعه) در آن نگهداری می شود منتقل شوند . نیمچه ها تا قبل از تخمگذاری در این قفس های نگهداری شده و سپس به قفس های مخصوص مرغ تخمگذار منتقل می شوند .
همانطوری که قبلا ذکر گردید در مورد این جوجه ها بایستی سیستم نوری را رعایت کرد تا از بلوغ زودرس آنها جلوگیری شود .

 مطالعه ادامه مطلب

مدیریت نور در پرورش طیور ، یک نکته کلیدی

مدیریت نور در پرورش طیور یکی از کلیدی ترین نکاتی است که باید در طی یک دوره پرورشی رعایت نمود و مدیریت آن می تواند به بهبود صرفه در دوره پرورشی کمک شایانی کند. اما آیا چیزی در مورد این موضوع مطالعه نموده اید؟ آیا چیزی از مدیریت نور در دور های پرورشی می دانید؟ وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

الف)رژیم نور در پرورش جوجه های گوشتی
در مورد نور سه مسئله بایستی مورد توجه قرار گیرد . این مسائل عبارتند از دوره نور دادن ، شدت نور ورنگ نور.
۱-دوره یا الگوی نور : اگر چه استفاده از روش متناوب نور در مرغان گوشتی از نظر رشد و راندمان مصرف غذا نتیجه بهتری می دهد ولی به علت نیاز به ساعت های اتوماتیک و عدم دسترسی تمام جوجه ها به غذا در فاصله زمانی که چرا غ ها روشن هستند ، امروزه بیشتر از روش نور مداوم در پرورش جوجه های گوشتی استفاده می شود . در روش متناوب در یک فاصله زمان معین چراغها روشن و برای یک مدت معینی خاموش می شوند (مثلا یک ساعت نور ۳ ساعت تاریکی) که در مدت روشنائی جوجه ها غذا و آب مورد لزوم را مصرف می کنند و در زمان تاریکی بدون حرکت و با اتلاف انرژی کمتر غذای خورده شد ه را مورد استفاده قرار می دهند . در روش ۲۴ ساعت نور جوجه ها هر زمان که بخواهند به غذا دسترسی دارند ولی همانطوری که گفته شد راندمان تبدیل غذا کمتر از حالت نور متناوب است .
یکی دیگر از محاسن روش متناوب کاهش موی پرها روی لاشه است که در موقع پرکنی از لاشه جدا نمی شوند و لذا کیفیت لاشه را کاهش می دهد .

۲-شدت نور :  در پرورش جوجه های گوشتی از نور با شدت کم استفاده می شود زیرا اگر شدت نور کم باشد حرکت جوجه کمتر و در نتیجه اتلاف انرژی کمتر است . از طرفی هر چه شدت نور کمتر باشد امکان اشاعه خود خوری یا کانیبالیزم نیز کمتر است . در سالن های پرورش جوجه های گوشتی شدت نور حدودا برابر با ۳ تا ۴ وات در متر مربع است .
۳-رنگ نور : از لحاظ رشد جوجه بین نور قرمز و نور سفید تفاوت بارزی نیست ولی امروزه بیشتر از نور قرمز استفاده می شود . استفاده از نور قرمز از اشاعه بیماری خودخوری جلوگیری می کند زیرا تمام محیط را قرمز کرده و جوجه قادر به تشخیص خون از سایر مواد موجود نیست . همچنین نور قرمز آرامش بیشتری در جوجه ها ایجاد می کند و از تحرک زیاد آنها می کاهد ، لذا اتلاف انرژی جوجه ها کم می شود .

ب)رژیم نور در پرورش جوجه های تخمگذار و مرغان تخمگذار:

 مطالعه ادامه مطلب

گامبورو در طیور صنعتی

ویروس گامبورو تنها ویروس بیماریزای خانواده بیرناویریده است و دارای دو جزء منفک ۶۰ نانومتر و ۲۰ نانومتر است. ویروسی بسیار مقاوم که ۵۶ درجة سانتیگراد را ۵ ساعت و ۶۰ درجة سانتیگراد را ۹۰ دقیقه و حرارت ۷۰ درجة سانتیگراد را بمدت ۶۰ دقیقه تحمل میکند. وت پارس شما را به مطالعه این مقاله در مورد بیماری گامبورو ، در ادامه مطلب دعوت می کند.

ویروس گامبورو در PH اسیدی مقاوم و در PH قلیایی زود از بین میرود. سود سوزآور ۴% آنرا از بین میبرد ولی ترکیبات چهارتایی آمونیوم مثل مرتیولاتها اصلاً اثر ندارند. فرمالدئید ۵% در عرض یک ساعت ویروس را از بین می برد و ترکیبات هالوژندار مثل ید و کلر مؤثر است ولی ترکیبات فنلی در بعضی شرایط مؤثر و در اکثر شرایط بی تأثیر است.

کشت ویروس

ویروس گامبورو در کلیه جوجه و فیبروبلاست جنین کشت میشود. اگر برای اولین بار در پرده کوریوآلانتوئیک جنین ۱۱-۱۰ روزگی تزریق شود جراحتی ایجاد نمیکند ولی بعد از ۵-۴ پاساژ باعث مرگ جنین میشود.
خونریزی زیر جلدی، نکروز کبد، رگه های زرد رنگ در کبد، نکروز عضلانی، سبز شدن کیسه زرده به خاطر اختلافات کبد و پس زدن صفرا در جنین مرده دیده می شود.

سروتیپ های ویروس

از نظر آزمایش خنثی شدن ویروس دو سروتیپ زیر وجود دارد:
۱- برای ماکیان بیماریزا است و بعضی از سویه ها با ۵۰% تلفات و برخی از سویه ها بدون علامت بالینی هستند.

 مطالعه ادامه مطلب

خواص تخم مرغ

تخم‌مرغ و شیر از معدود غذاهای شناخته شده در طبیعت هستند که می‌تواند نیازهای بدن را به طور متعادل تامین کنند. تخم مرغ ارزان ترین منبع پروتئین است. اما در مورد اجزای ترکیبی تخم مرغ چه می دانید؟ آیا می دانید نبود هر کدام از این ویژگی ها چه تاثیری بر بدن دارد؟چه میزان با خواص تخم مرغ آشنایی دارید؟ وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.


تخم‌مرغ جایگاه ویژه‌ای در سفره غذایی ایرانیان از سالیان دور تاکنون داشته است. به علاوه توجه ویژه‌ای به این ماده در موارد غیرتغذیه‌ای همچون سفره هفت‌سین، سفره عقد، شکستن تخم‌مرغ به عنوان جلوگیری از چشم زخم، طالع‌بینی، درمان شکستگی‌های استخوان و... شده است که همه و همه در پیشینه و تاریخچه ایران باستان وجود داشته و در بسیاری از مناطق سنتی ایران به غلط یا صحیح، هنوز جایگاه ویژه خود را حفظ کرده است و داد و ستد این ماده غذایی در برخی از خانوارهای روستایی تنها محل درآمدزایی محسوب می‌شود.

از طرف دیگر خواص تغذیه‌ای موجود در تخم‌مرغ، این ماده غذایی را در هرم غذایی که معرف الگوی مناسب مصرف مواد غذایی در هر کشور است در گروه گوشت، حبوبات و مغزها قرار داده است. در مصرف مواد غذایی این گروه نیز همچون سایر گروه‌های غذایی باید تنوع و تعادل در مصرف و رعایت شود و از مواد این گروه به شکل جانشینی استفاده شود. ارزش غذایی یک عدد تخم‌مرغ معادل است با 30 گرم انواع گوشت (قرمز، مرغ و ماهی) معادل دو تکه متوسط خورشتی، نصف لیوان حبوبات پخته، یک چهارم لیوان حبوبات خام و یک چهارم لیوان انواع مغزها (بادام، پسته، فندق، گردو و...)

اجزای ترکیبی تخم‌مرغ و عوارض ناشی از کمبود هر یک در بدن

تخم‌مرغ و شیر از معدود غذاهای شناخته شده در طبیعت هستند که می‌تواند نیازهای بدن را به طور متعادل تامین کنند.عمده‌ترین ویژگی تخم‌مرغ و وجه تمایز آن نسبت به سایر مواد غذایی، ترکیب پروتئینی و مواد مغذی موجود در آن نظیر کولین، لوتئین و گزانتین و تولید بسیار کم انرژی است.

پروتئین

مواد پروتئینی بعد از آب، قسمت عمده بافت‌های نرم و 18 درصد وزن بدن را تشکیل می‌دهد. پروتئین‌ها مسئول ساخت، نگهداری و ترمیم بافت‌های بدن هستند و باید همیشه به مقدار لازم در رژیم غذایی استفاده شوند.

 مطالعه ادامه مطلب

بهبود تولید در دمای بالای محیط

قرار گرفتن در محیطی با دمای بالاتر از حد مینیموم متابولیزم، افزایش تولید حرارت داخلی را به همراه دارد. در محیطی با حداقل تمهیدات حرارتی کمبود گرما غالباً ناشی از انتقال تابشی ، همرفتی و یا رسانایی انرژی می باشد. برای فراهم آوردن محیطی ایده ال برای پرندگان ابعاد مختلف مدیریتی پرندگان می بایست مورد آزمایش قرار گیرند. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

افزایش انتقال گرما از طریق همرفتی (جابجایی)- ایجاد شده توسط جریان هوا- سودمند می باشد، مشروط برآنکه دمای محیط پایین تر از دمای بدن پرندگان باشد. در مقایسه با پرندگان در معرض جریان ناچیز هوا، سرعت بالای حرکت هوا در دمای بالای c42 ، موجب ایجاد فشار و استرس برای پرندگان می گردد. عملاً در دماهای بین c35 تا c40، انتقال دما از طریق رسانایی نیز انجام می پذیرد وآن هنگامی است که تعداد زیادی از پرندگان با یکدیگر در تماس باشند. گشادی عروق سطحی سینه، تاج و نواحی بدون پرپای پرندگان موجب از دست رفتن حرارت از طریق رسانایی می گردد.
برطرف کردن حرارت محسوس
در هنگام افزایش دما، برطرف کردن دمای محسوس از طریق از دست دادن تبخیری دما در غشاء های تنفسی و دهانی انجام می گیرد. تنگی نفس در دمای c35 و یا بدنبال تغییر دمای ناگهانی بدن به مقدار حداقل c5/0 در دمای c41 و یا c42 آغاز می گردد. در مرغ های بالغ گوشتی تغییر دمای محیط از c27 به c44 در رطوبت%۱۵، موجب افزایش ۱ درجه ای بدن حیوان در مدت ۲۰ دقیقه می گردد. در طول این مدت تنفس حیوان نیز از دقیقه/نفس ۲۲ به دقیقه/نفس۲۰۰ افزایش پیدا می کند. در پرندگان خوگرفته، انحراف شریانها به طرف نواحی از بین برنده حرارت از قبیل تاج و پاها انجام می گیرد. نهایتاً کاهش ضربان قلب در پرندگان قرار گرفته در معرض حرارت و دمای بالا انجام می گیرد.
در دمای بالاتر از c40محیط، مرغ ها برای تنظیم حرارت وابسته به از دست دادن گرمای نهان می باشند. در رطوبت متعادل ، افزایش تنفس مکانیزم خوبی برای خنک شدن از طریق تبخیر می باشد. به منظور جبران کاهش بازدهی خنک شدن از طریق تبخیر، میزان تنفس به نسبت رطوبت محیط افزایش می یابد. این مکانیزم در مناطق ساحلی که افزایش دما غالباً با افزایش رطوبت نسبی همراه است بسیار حائز اهمیت می باشد. قلیایی شدن خون و مایعات بدن پرنده معمولاً در شرایطی که آنان در قفس و یا روی کاه زندگی می کنند بروز می یابد که آلودگی محیط نیز در این میان نقش دارد. پرندگان قرار گرفته در معرض دمای بالای c40 معمولاً دارای PHخون بالای ۵/۷ هستند. این تغییر تأثیر بسزایی برتولید تخم مرغ، کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ های تخم گذار و برکیفیت گوشت و میزان رشد در مرغ های گوشتی دارد. دمای بالا در مدت طولانی برای تولیدکنندگان که دارای دستگاههای تهویه ناکارآمد می باشند. به بارآورنده ضررهای اقتصادی خواهد بود.
کنش متقابل میان دما و بیماری
بیماری های عفونی ایجاد شده توسط ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و انگل ها هم اکنون موجبات ضررهای زیادی را درکشورهای حاره ای و روبه رشد فراهم آورده اند. تفاوت در میزان مرگ و میر، کندی رشد و تولید تخم مرغ بین پرندگان مناطق معتدل و حاره ای ممکن است ناشی از دلایل متعددی از قبیل نقص مدیریتی،  رژیم غذایی و نگهداری باشد. حائز اهمیت است که میان دما به خودی خود و فصل که شامل فاکتورهایی از قبیل بارندگی، سرعت باد، رطوبت و نوسانات روزانه می باشد تفاوت قائل شویم. تغییرات فصلی شامل کم شدن رطوبت نسبی و افزایش میزان گردو غبار ممکن است تأثیر بسزایی در مشکلات تنفسی که بطور اشتباه به دمای بالا ربط داده می شوند داشته باشند. در برخی نواحی افزایش دمای هوا همراه است با شیوع حشراتی که ناقل بیماری و میزبان انگل ها می باشند. پرورش دهندگان صنعتی طیور در مناطق گرم و حاره ایی می بایستی از سیستم قفس برای تخم گذاران و زمین بتنی برای مرغ های گوشتی استفاده نمایند. مرگ و میر روبه افزایش ناشی از بیماری های دستگاه گوارشی غالباً در هوای گرم به کمی خوراک و  کمی داروهای ضداین بیماری ها نسبت داده می شود.

 مطالعه ادامه مطلب

دمای آب مصرفی طیور تخمگذار

به طور معمول به پرورش دهندگان طیور تخمگذار توصیه شده است که دمای آب مصرفی طیور را تا حد امکان، به خصوص وقتی که درجه حرارت محیط افزایش می یابد، خنک نگهدارند. دردانشگاه یووا دو آزمایش دراین رابطه انجام گردید. آیا تا به حال چیزی در مورد دمای آب مصرفی طیور و به ویژه طیور تخمگذار مطالعه کرده اید؟ وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

درآزمایش اول آبی بادمای ۱۸ یا ۲۷ درجه سانتی گراد برای مرغهای تخمگذار دارای سن ۲۹ هفتگی که دردمای محیطی متوسط ۳۱ درجه سانتیگراد برای مدت ۴ هفته نگهداری می شدند، تامین گردید. دردو هفته نخستین آزمایش، مرغهایی که آبی بادمای ۱۸ درجه سانتی گراد دریافت می کردندمصرف غذای بیشتری داشتند ولی بعد ازدو هفته تغییری مشاهده نشد. مصرف آب تحت تاثیر دمای آب نبود ولی باافزایش درجه حرارت محیط، مصرف آب افزایش یافت. درآزمایش دوم، آبی بادمای ۱۵، ۱۹، ۲۳ و یا۲۷ درجه سانتی گراد دردمای محیطی متوسط ۵/۳۲ درجه سانتی گراد برای مرغها مهیا گردید. مصرف غذا در نخستین هفته تقریبا ۳۰% افت کرد، ولی اثر دمای آب مصرفی همچون آزمایش اول به وضوح مشخص نبود.

زمانیکه دمای آب به ۲۳ درجه سانتی گراد رسید، کاهش مصرف غذا مشهود بود. همچنین پرندگان درطول انجام آزمایش دراین تیمار به طور بارز آب بیشتری مصرف کردند. بااین وجود، محققین اختلافات بارزی میان تک تک مرغها درهنگام پاسخ به درجه حرارت های مختلف محیطی و دماهای مختلف آب مصرفی یافتند. درتمامی موارد، کاهش مصرف خوراک درآغاز وقوع افزایش دمای محیط وجود داشت و درطی انجام این آزمایشات به خوبی به اثبات رسید. لازم به ذکر است، پرندگان درنهایت بادرجه حرارت بالا سازش می یابند ولی آب خنک می تواند این مراحل راتسریع بخشد و پاسخ منفی پرنده رادرابتدای واکنش کاهش دهد.


صفحه ویژه طیور در وت پارس
......................................
تهیه و تنظیم از سعید سیری

 مطالعه ادامه مطلب