نژادهای برتر گوسفند در کشور ولز

 

Llanwenog

نژاد لان ونوگ
تاریخچه و پراکنش
گوسفندان نژاد لان ونوگ در طول قرن نوزدهم میلادی از آمیزش قوچ هاي نژاد شراپ شایر با گوسفندان محلی نژاد هیل (این نژاد منقرض شده است) در یک مزرعه خانوادگی در غرب کشور ولز (به صورت دقیق تر، دره تی فی) به وجود آمدند. نتیجه این آمیزش نژادي با صورت سیاه بود که تمام خصوصیات برتر والدین خود را داشت. این نژاد امروزه از منطقه دوون تا شمال غربی اسکاتلند پراکنده شده است. گوسفندان این نژاد قدرت تولید مثل بالایی دارند که باعث گردید در تولید نژاد سیار بارو کمبریج مورد استفاده قرار گیرند. محبوبیت این نژاد از سال 1960 میلادي در پی موفقیت آن در چند رقابت ملی افزایش یافت تا این که در سال 1970 میلادي به عنوان نژاد ملی ولز لقب گرفت.

مشخصات ظاهری و خصوصیات تولیدی
این نژاد داراي جثه متوسطی است. میانگین وزن قوچ ها به حدود 90 کیلوگرم و میانگین وزن میش ها 55 کیلوگرم می باشد. نژاد لان ونوگ داراي طبیعتی آرام و قابلیت نگه داري آسان است که می تواند پرورش این نژاد را براي دوره زمستان مناسب کند. این نژاد قدرت باروري بالایی دارد و میانگین بره زایی آن حدود 180 درصد است که در گله هاي اختصاصی می تواند درصد هاي بالاتري را نیز ایجاد نماید. میانگین تولید شیر میش هاي بالغ 56 کیلوگرم در یک دوره است. وزن دو قلوهاي خالص این نژاد 19.9 کیلوگرم و وزن بره هاي حاصل از آمیزش هاي خالص 16 کیلوگرم می باشد. بره هاي متولد شده در اولین پاییز آماده آمیزش با قوچ ها هستند و طول عمر زیادي دارند.

LlanwenogLlanwenogLlanwenog

Llanwenog

 مطالعه ادامه مطلب

نژادهای برتر گوسفند در کشور اسپانیا

 

gulf coast native

نژاد گلف کاست نیتیو
تاریخچه و پراکنش
این گوسفندان اسپانیایی براي اولین بار در قرن 15 میلادي به منطقه فلوریدا وارد شدند. انتخاب دیگر نژادهای گوسفند کشور اسپانیا برای آمیزش با گوسفندان نژادهای اولیه این کشور و انتخاب گونه متناسب با شرایط محیطی منطقه فلوریدا و سایر ایالات کنار خلیج در اسپانیا دو پدیده مهم در زندگی این نژاد بود که به مرور باعث تبدیل این نژاد به صورت امروزی گردید. در حال حاضر معدود گوسفندان اولیه نژادهای اسپانیایی را با نام نژاد گلف کاست نیتیو می شناسند. گله هاي گوسفندان این نژاد در منطقه فلوریدا را با نام نیتیو فلوریدا و گله های موجود در ایالت لوسیا اسپانیا را، با نام نیتیو لوییزیانا نام گذاری کرده اند.

مشخصات ظاهری و خصوصیات تولیدی
جثه این گوسفندان کوچک است ولی ساختار استخوانی مناسبی دارند. صورت پهن بدون پشم و اندام هاي حرکتی به رنگ سفید تا قهوه اي از دیگر مشخصات ظاهری این نژاد است. نژاد گلف کاست تا حدود زیادي نسبت به انگل هاي داخلی مقاوم است، تجربه نشان داده است که این گوسفندان می توانند در برابر عفونت هاي روده اي، مخصوصا بیماري بسیار شایع کرم معده مقاومت کنند. این خصوصیت در شرایط فعلی که بسیاري از پرورش دهندگان استفاده از داروهای ضد انگل براي افزایش مقاومت گوسفندان در برابر انگل هاي داخلی را محدود کرده اند، این نژاد را بین آنها بسیار محبوب می کند.

 gulf coast nativegulf coast native     gulf coast native

gulf coast native      gulf coast native

 مطالعه ادامه مطلب

نژادهای برتر گوسفند در کشور اسکاتلند

 

نژاد کستل میلک موریت
تاریخچه و پراکنش
منشا اصلی این گوسفند، نژاد شتلند انگلستان است اما احتمالا گوسفندان نژاد موفلون وحشی نیز در تولید این نژاد نقش بسیاری را داشته اند. این نژاد اسکاتلندي در طول تاریخ دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته، حتی در سال 1970 میلادي هنگامی تنها یک راس قوچ و 10 راس میش این نژاد باقی مانده بودند، پدیده تلخ انقراض را هم مزه مزه کرده است. به همین دلیل این نژاد، از نژادهاي نادر و کمیاب در جهان به شمار castle milk mooritمی آید. چند راس باقی مانده سال 1970 میلادی، بنیان نژاد کسل میلک موریت امروزي را پایه گذاري کردند. قطعا مهم ترین دلیل در شباهت و وابستگی های این نژاد وجود تعداد کم نسخه های ژنتیک در این دوران بوده است. خوشبختانه با برنامه های دقیق این نژاد افزایش جمعیت ادامه می دهد تا در سال 1985 میلادي، تعداد این گوسفندان به 95 راس میش و در سال 1989 به 120 راس میش می رسد.

مشخصات ظاهری و خصوصیات تولیدی
این گوسفند جثه ظریف و اندام هاي حرکتی درازي دارد. پشم هاي کوتاه و محکم این نژاد بیشتر به رنگ قهوه اي مایل به زرد دیده می شود که به نام موریت معروف است. از پشم این نژاد پارچه هاي با کیفیتی تولید می شود. رنگ پشم در نیمه قدامی بدن قهوه اي تیره و در نیمه انتهایی روشن تر است. گوسفندان این نژاد  کاملاً رام و قابل نگه داري هستند، همچنین بسیار مقاوم بوده و می توانند تمام سال را در مرتع بگذرانند. میش هاي این نژاد بره زایی آسانی دارند و می توانند یک بار در سال (گاها دو بار) زایش انجام دهند. قوچ ها داراي شاخ هاي مارپیچ و سنگینی هستند.

 castle milk mooritcastle milk moorit     castle milk moorit

castle milk moorit     castle milk moorit

 مطالعه ادامه مطلب

نژادهای برتر گوسفند در کشور انگلستان (قسمت دوم)

Leicester

نژاد لایسیستر
تاریخچه و پراکنش
منشاء این نژاد ایالت لایسیستر در مرکز کشور انگلستان است. این نژاد در اثر تلاش رابرت بیک ول در سال 1760 میلادي با آغاز برنامه انتخاب و اصلاح نژاد گوسفند لایسیستر پایه گذاري شد. بیک ول این گوسفندان را که در آن مان بیشتر به دلیل وزن گیری مناسب روزانه و تولید بالاي پشم پرورش داده می شدند، با روشی دقیق از منظر صفاتی مانند جثه و استعداد پرواربندي انتخاب کرد و سپس با آمیزش خویشاوندي در گله انتخابی، موفق به تثبیت صفات در نسل بعد شد.

مشخصات ظاهری
گوسفندان این نژاد داراي پوشش بدن سفید هستند در حالی که لب  ها و پستان به رنگ سیاه است. صورت و ساق های اندام حرکتی در زیر مفصل خرگوشی از موهاي سفید رنگی پوشیده شده که در بعضی نقاط احتمالاً داراي لکه هاي سیاه است. در این نژاد سر نسبت به بدن کوچک است و هر دو جنس از شاخ بی بهره هستند. استاپل هاي پشم به صورت لوله ای بوده و به طرف زمین متمایل است. این نژاد پشمی ظریف تر و متراکم تر نسبت به سایر نژاد هاي گوشتی تولید می کند. در کل از نظر ظاهر این نژاد بسیار شبیه نژاد لینکلن است.

خصوصیات تولیدی
وزن قوچ هاي بالغ بین 110 تا 125 کیلوگرم و وزن میش هاي بالغ به حدود 85 تا 115 کیلوگرم می رسد. این نژاد بسیار حساس بوده و احتیاج به مراقبت و تغذیه بسیار مطلوب دارد. در کشور انگلستان نژاد لایسیستر را با نژادهاي کوهستانی آمیزش داده اند که هیبریدهای حاصل از نظر درصد بالاي زایمان صفات موفقیت آمیزی را ثبت کرده اند.  از این نژاد براي افزایش تولید گوشت در ایجاد هیبریدها مرینوس گوشتی-  پشمی استفاده های گسترده ای شده است. همچنین این نژاد براي اصلاح نژاد گوسفندان بومی به کشورهاي مختلف صادر گردید.

 مطالعه ادامه مطلب

نژادهای برتر گوسفند در کشور فرانسه

Rambouillet

نژاد رامبویلت
تاریخچه و پراکنش
منشاء نژاد رامبویلت، گوسفندان اسپانیایی مرینوس هستند که از زمان هاي بسیار دور به خاطر تولید پشم با کیفیت و ظریف معروف بوده اند. در زمان پادشاهی لوئی شانزدهم بر فرانسه، گوسفندان این کشور مقدار کمی از پشم مورد نیاز کارخانه های نساجی فرانسه را تامین می کردند، به همین دلیل وي تعدادی از گوسفندان مرینوس را از اسپانیا تقاضا نمود. در آن زمان دولت اسپانیا نسبت به گله هاي مرینوس خود بسیار دقیق عمل می کرد و صادرات آن را ممنوع کرده بود. در سال 1786 میلادي با تقاضاي پادشاه فرانسه این سیاست تغییر نمود تا اسپانیا بتواند 366 راس از مرینوس های اسپانیایی را به فرانسه منتقل کند. این گوسفندان به محلی به منطقه رامبویلت (مزارع شخصی لویی شانزدهم در نزدیک پاریس) فرستاده شدند تا فرانسوی ها بتوانند بر اثر انتخاب و آمیزش هاي اصلاح نژادی، نژاد هیبرید رامبویلت را به وجود آورند. از سال 1801 میلادي این نژاد از منطقه رامبویلت به سایر مناطق گسترش یافت. این نژاد همانند مرینوس های آمریکایی دارای 3 تیپ A ، B و C است که مشابه نژاد مرینوس آمریکایی ، تیپ C بیشترین اعضای جامعه آنها را می سازد.

مشخصات ظاهری
رنگ پوشش بدن سفید بوده و از نظر ظاهري، کلیه صفات نژادهاي گوشتی را دارا می باشد. داراي جثه بزرگ و اندام هاي حرکتی کوتاه و قوي بوده، قوچ ها شاخ هاي بزرگ و پیچیده دارند ولی میش ها بدون شاخ هستند.

خصوصیات تولیدی
میانگین تولید پشم قوچ هاي بالغ حدود 3.6 تا 8 کیلوگرم با درصد خلوص 35 تا 55 می باشد. طول الیاف پشمی بین 5 تا 10 سانتی متر و  قطر آنها 18.5 تا 24.5 میکرون است. نسبت بره زایی در این نژاد 1.3 تا 1.8 بوده و بره های تازه متولد شده دارای سرعت رشد بالا و قابلیت پروار بندي خوبی هستند.

 مطالعه ادامه مطلب

نژادهای برتر گوسفند در کشور انگلستان (قسمت اول)

Barbados Black Belly

نژاد باربادوس بلک بلی
تاریخچه و پراکنش
این روزها گوسفندان نژاد باربادوس بلک بلی را می توان در منطقه باربادوس کشور انگلستان به کرات مشاهده کرد. در بیشتر مطالعات صورت گرفته منشاء این نژاد جزیره باربادوس بیان شده که پس از پیوستن این جزیره به بریتانیا کبیر در سال 1627 میلادي، بین برخی از خصوصیات موجود در گوسفندان این نژاد با خصوصیات گله هاي اروپایی و آمریکایی تفاوت هایی آغاز شد.

مشخصات ظاهری
بدن این نژاد معمولا بدون پشم و به رنگ قهوه اي یا زرد می باشد، در حالی که قسمت هاي زیرین بیشتر به رنگ سیاه دیده می شود. اکثر گوسفندان خال هاي سیاه رنگی روي بینی و پیشانی دارند. میش ها و قوچ های این نژاد فاقد شاخ هستند. چشم ها به رنگ سیاه بود، سر اندازه متوسطی دارد و با سایر بخش های بدن هماهنگ است. گردن در میش ها اندازه متوسطی دارد و نسبت به اندازه ي بدن باریک تر دیده می شود ولی در قوچ ها، بسیار سنگین و قوي می باشد. این نژاد داراي کمری پهن، ران هاي قوي، دنبه ي آویزان و دمی در قسمت پایین کفل است. گوسفندان این نژاد از نظر ظاهر شبیه گوزن بوده و تحرك بسیار زیادي دارند. در مقایسه با دیگر نژاد ها، بره هاي این نژاد رشد آهسته تری را ثبت می کنند.

Barbados Black BellyBarbados Black Belly    Barbados Black Belly    Barbados Black Belly

Barbados Black Belly    Barbados Black Belly    Barbados Black Belly

Barbados Black Belly     Barbados Black Belly    Barbados Black Belly    Barbados Black Belly    Barbados Black Belly

 مطالعه ادامه مطلب

نژادهای برتر گوسفند در قاره آفریقا

 

Damara

نژاد دامارا
تاریخچه و پراکنش
منشا نژاد دامارا، منطقه آسیاي شرقی و کشور مصر بوده و طی سالیان متمادي به قاره آفریقا و کشورهاي نامیبیا و آنگولاي امروزي منتقل شده است. نام این نژاد از موطن اصلی آن  شهر گراس دامارلند گرفته شده است. گوسفندان دامارا سال ها در منطقه ي محدود شده ي نامیبیا زندگی می کردند، بنابراین از تاثیر نژادهاي دیگر در امان بوده اند. امروزه این گوسفندان در شمال غربی کشور آنگولا به صورت خالص نگه داري می شوند.

مشخصات ظاهری و تولید مثلی
این نژاد اصالتا خصوصیات یک نژاد صحرایی مانند بدن عضلانی، اندام هاي حرکتی بلند، دنبه بزرگ، موهاي کوتاه و بدنی کشیده (استوانه اي شکل) را دارد. رنگ بدن این نژاد طیف گسترده اي از رنگ ها را شامل می شود. گوسفندان جوان در سنین ابتدایی طولی بلند و حجم پشم بیشتري دارند ولی با افزایش سن، این خصوصیات را از دست می دهند. پوشش مطلوب در این گوسفندان، موهاي کوتاه و براق است.
تغییرات مشابهی در پوشش خارجی در فصول گرم و سرد سال اتفاق می افتد، به این صورت که پوشش خارجی در تابستان شامل موهای کوتاهی است که در زمستان لایه ای پشمی زیر موها قرار می گیرد. قوچ ها معمولا دارای موهاي بلندتري در قسمت گلو و سینه هستند. غریزه ي جنسی و به طبع آن درصد باروري در این نژاد بالاست. میش ها در تمام سال می توانند زایش انجام دهند، همچنین درصد دو قلوزایی در این نژاد بالاست.

 DamaraDamaraDamara

 مطالعه ادامه مطلب

اصول پرواربندی بره های مازاد

پروار بندی یعنی پرورش دام برای چاق کردن مناسب آن به منظور تولید گوشت در کمترین زمان با هزینه کم و خوراک قوی.در پروار بندی هدف تنها تولید گوشت نیست و کیفیت آن نیز حائز اهمیت است.شما در خصوص پرواربندی دام های مازاد چه می دانید؟این مقاله نگاهی به پرواربندی دام های مازاد خواهد داشت. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

پرواربندی بره های مازاد

حذف بره های مازاد و میش های پیر و کم تولید از گله یکی از راه های کنترل دام و ایجاد تعادل بین تولید علوفه مرتع و دام است.چنان که می دانیم تولید علوفه مراتع محدود است و تعداد زیاد ام در بین مراتع باعث فشار آمدن به مراتع شده و مراتع از بین می رود و با از بین رفتن مرتع ، گوسفندان سیر نمی شوند و وزن شان کم خواهد شد و بنابراین تمام گله لاغر و ضعیف خواهد بود.برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی ، حذف بره های مازاد و میش و بزهای پیر و کم تولید از گله ضروری خواهد بود.
به طور معمول بره های نر و ماده اضافه پس از پایان دوران شیرخوارگی (90روزگی) در گله باقی می مانند می توان آن ها را به منظور پرواربندی از گله جدا کرد و در مکانی مناسب پروار بندی نمود.میش ها و بزهای پیر و کم تولید را هم که تنها مصرف کننده هستند و تولیدشان جبران هزینه هایشان را نمی کند ، می توان به کشتارگاه فرستاد و یا برای پرواربندی از گله جدا نمود.مرتع داران می توانند خودشان دام های اضافی را پروار نمایند.این کار به عنوان یک شغل سودآور ، جنبی و اشتغال زا می تواند در کنار طرح تعادل دام و مرتع قرار گیرد.
در نتیجه دام های حذف شده که باید در قالب طرح تعادل دام و مرتع از مراتع خارج شوند ، خارج شده و پس از پروار کردن آنها و رسیدن به وزن مناسب روانه بازار می گردد.
پروار بندی چیست؟
پروار بندی یعنی پرورش دام برای چاق کردن مناسب آن به منظور تولید گوشت در کمترین زمان با هزینه کم و خوراک قوی.
در پروار بندی هدف تنها تولید گوشت نیست و کیفیت آن نیز حائز اهمیت است.لذا توصیه می شود برای پروار بندی بره های جوان انتخاب شوند تا چربی و اضافات کمتری بدست می آید.گله داران با تجربه ، همه ساله تعدادی از بره های خود را پس از پایان مرحله شیرخوارگی ، جایگزین قوچ ها و میش های گله می کنند و بقیه بره ها را برای پرواربندی به پرواربندان می فروشند.بره ها به خاطر اینکه از لحاظ بدنی به سن بلوغ نرسیده اند، می توان با یک مدیریت صحیح و فراهم کردن شرایط مناسب پرواربندی کرد که در این پست به آنها اشاره خواهد شد.

پرواربندی بره های مازاد

مزایای پروار بندی

 مطالعه ادامه مطلب

درباره دالی (نگاهی به زندگی نخستین موجود شبیه سازی شده)

در ۱۴ فوریه ۲۰۰۳ مرگ دالی به علت بیماری ریوی اعلام شد.تولد و مرگ دالی ، مسلما از لحظات تاریخی علم بشر می باشد.لحظاتی که در تاریخ برای همیشه ثبت شد و راه را برای ادامه داستان شبیه سازی با تمام موافقان و مخالفانش باز کرد.اما در مورد دالی چه می دانید؟در این پست زندگی دالی را بررسی می کنیم. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

گوسفند دالی

این پست نگاهی خواهد داشت به زندگی دالی ، گوسفندی که یکی از تاریخی ترین لحظات عمر علم بشر را رقم زد.در آخر این پست نیز در لینکی نگاهی جامع خواهیم داشت به حوزه شبیه سازی و درستی و نادرستی این موضوع مهم و به روز جامعه علمی بشر.

دالی ، این گوسفند ماده از سلول های پستانی منجمد یك گوسفند كه سال ها پیش مرده بود، بدست آمد.در بوجود آوردن دالی دانشمندان با جدا سازی ۲۲۷ سلول از سلولهای پستان گوسفند بالغ و انتقال آن به ۲۲۷ تخمك غیر بارو كه هسته آنها خارج شده بود توانستند سلولهای جنینی بوجود آوردند و آنها را به مدت ۶ روز در آزمایشگاه كشت دادند.
دانشمندان سپس ۲۹ سلول جنینی را كشت داده و به ۲۹ میش جانشین به عنوان مادر دوم وارد كرده و در رحم لانه گزینی نمودند در نهایت فقط یكی از آنها تولید گوسفند زنده به نام دالی كرد كه بعد از ۵ ماه و نیم از دالی متولد شد. در حقیقت دالی دوقلوی یكسان همان گوسفندی بود كه مدت ها پیش مرده بود. نژاد گوسفند دالی از نژاد فین دورست بود و نام آن از خواننده معروف دالی پارتن گرفته شده بود.

دالی

دالی پارتن خواننده معروف

زمان تولد دالی ۵ جولای ۱۹۹۶ بود كه با وزن تولد ۵/۶ كیلو در موسسه رازلین اسكاتلند متولد شد. در نتیجه آمیزش طبیعی دالی با یك قوچ نژاد ولش مانتیشن كه دیوید نام داشت در آوریل ۱۹۹۸ یك بره به نام Bonnie متولد شد و در طول زندگی دالی توانست شش بره سالم را بدنیا آورد. در همان سن ۶ سالگی مشخص شد كه دالی مبتلا به فرسودگی مفاصل و پیری زود رس شده است از آنجایی كه گوسفند معمولا می تواند ۱۲ تا ۱۳ سال زندگی كند این سوال مطرح شده كه چرا دالی در حالی كه شش سال داشت به بیماری مختص دوران كهولت گوسفندان مبتلا شده است!.
در ۱۴ فوریه ۲۰۰۳ به حیات این گوسفند به علت بیماری عفونت شش و جراحات كشنده ناشی از این بیماری خاتمه داده شد.یان ویلموت سرپرست تیم بوجود آورنده دالی، ابراز نمود كه عفونت شش یك عارضه معمولی در گوسفندانی است كه به مدت طولانی در اصطبل نگهداری می شوند و با احتمال مساوی امكان بروز این عارضه در گوسفندان غیر همانند سازی شده قابل انتظار است. ویلموت در ادامه سخنان خود افزود كه احتمالا دالی این بیماری را از گوسفندان دیگری كه همراه او در اصطبل نگهداری می شدند گرفته بود.

 مطالعه ادامه مطلب

ویدیو وت پارس : قلب مصنوعی در سینه یک گوسفند

دانشمندان چینی به موفقیت جدیدی در تولید قلب مصنوعی دست یافته اند. محققان، این قلب مصنوعی را در سینه یک گوسفند جا داده اند و او حالا دو ماهیست که به سلامت با قلب تازه اش زندگی می کند. در این گزارش خواهید دید که این قلب جدید، ممکن است بتواند زندگی هزاران هزار بیمار قلبی را نجات دهد. وت پارس شما را به مشاهده این گزارش در ادامه مطلب دعوت می کند.

تصویری که به عنوان تصویر اصلی این گزارش کار شده است تصویری از یک موجود تاریخی به نام دالی است که نامش تا ابد در تاریخ علم ماندگار است. داستان گوسفندی که امروز در این گزارش مشاهده خواهید کرد هم می تواند جهشی بزرگ در تاریخ علم باشد.تحقیقات محققان چینی می تواند قدمی بزرگ برای دنیای علوم مختلف از جمله دامپزشکی ، پزشکی و ... باشد. همچنین شما می توانید برای مشاهده این ویدیو در سایز بزرگ تر از اینجا اقدام نمایید.

چرا آزمایش بر روی حیوانات؟ + ویدیوهای آموزشی

ویدیو وت پارس : آزمایش روی حیوانات برای تشخیص بیماری های انسان

....................................

تهیه و تنظیم از سعید سیری

منبع : سرویس علمی بی بی سی

 مطالعه ادامه مطلب