نژادهای برتر بز در کشور فرانسه

Error

MESSAGE: perhaps no item tables exist
TYPE: NO DATA
DEBUG INFO:
CODE: -103

Error

MESSAGE: DB Error: unknown error
TYPE: PEAR
DEBUG INFO: SELECT i.item_id, ia.addition, i.start_date FROM item i, item_addition ia, item_type it, item_type_mapping itm WHERE ia.item_type_mapping_id = itm.item_type_mapping_id AND it.item_type_id = itm.item_type_id AND i.item_id = ia.item_id AND i.start_date < '2018-01-16 21:17:20' AND (i.expiry_date > '2018-01-16 21:17:20' OR i.expiry_date IS NULL) AND itm.field_name = 'title' AND i.status = 4 ORDER BY i.hits DESC LIMIT 20 [nativecode=126 ** Incorrect key file for table '/tmp/#sql_bbe_0.MYI'; try to repair it]
CODE: -1

Error

MESSAGE: perhaps no item tables exist
TYPE: NO DATA
DEBUG INFO:
CODE: -103

Error

MESSAGE: DB Error: unknown error
TYPE: PEAR
DEBUG INFO: SELECT i.item_id, ia.addition, i.start_date FROM item i, item_addition ia, item_type it, item_type_mapping itm WHERE ia.item_type_mapping_id = itm.item_type_mapping_id AND it.item_type_id = itm.item_type_id AND i.item_id = ia.item_id AND i.start_date < '2018-01-16 21:17:20' AND (i.expiry_date > '2018-01-16 21:17:20' OR i.expiry_date IS NULL) AND itm.field_name = 'title' AND (it.item_type_id = 2 OR it.item_type_id = 6) AND i.category_id = 22 AND i.status = 4 ORDER BY i.last_updated DESC LIMIT 20 [nativecode=126 ** Incorrect key file for table '/tmp/#sql_bbe_0.MYI'; try to repair it]
CODE: -1

08 آذر, 1394, ارسال شده توسط: Ehsanmerat

Alpines

نژاد آلپاین
تاریخچه و خصوصیات
منشا اولیه این نژاد نواحی کوهستانی کشور فرانسه است، به همین دلیل این نژاد  بهترین عملکرد را در نواحی سرد و کوهستانی به نمایش می گذارد. اگرچه در نواحی گرمسیري نیز تولید مناسبی دارد. از خصوصیات ممتاز این نژاد عادت پذیري آن به شرایط محیطی متفاوت است.  در این نژاد پوست بدن به صورت رنگ های سیاه، سفید، خاکستري و یا ترکیبی از آنها دیده می شود. در این نژاد هر دو جنس داراي شاخ هستند. مشخصات صفات تولیدی در این نژاد مشابه نژاد سانن می باشد ولی تولید آن مقداری بیشتر ثبت شده است. وزن متوسط این نژاد بلوغ هنگام بلوغ در جنس نر 65 تا 80 کیلوگرم و در جنس ماده 50 تا 60 کیلوگرم می باشد.

AlpinesAlpinesAlpines

Alpines

Alpines      Alpines      Alpines      Alpines      Alpines

AlpinesAlpinesAlpines

Alpines

احسان مرات

ترجمه و جمع آوری : احسان مرات

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image